Gedragsregels

ALLE INFORMATIE OP EEN RIJTJE

Gedragsregels

RUST
1. Van 23.00 uur tot 8.00 uur dient absolute stilte op het terrein te heersen. In deze tijd is gemoto- riseerd verkeer niet toegestaan.
2. Audio/visuele apparatuur, computers met geluid e.d. mogen alleen in de stacaravan gebruikt worden op zodanige wijze dat deze geen geluidsoverlast aan anderen bezorgen.
3. Wij respecteren de zondagsrust, dat wil zeggen geen werkzaamheden met geluidsoverlast op zondagen.
4. Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat jongeren tot 18 jaar uitsluitend op het terrein van Grevelingenpolder mogen verblijven onder begeleiding van een volwassenen.
5. Voetballen is alleen toegestaan op de speelweide
6. Personen die zich op enigerlei wijze misdragen, worden van het terrein verwijderd.
7. Wij behouden ons het recht voor, zonder op- gaaf van redenen, personen, stacaravan en of voertuigen enz. van het terrein te verwijderen.

WERKZAAMHEDEN OP EEN STAANPLAATS
8. Werkzaamheden op een staanplaats dienen vooraf overlegd te worden met de beheerder.
9. Als de werkzaamheden door derden worden uitgevoerd, dienen zij vooraf contact op te nemen met de beheerder. Wij verstrekken speciale gedragsregels aan deze partijen.
10. De werkzaamheden mogen plaatsvinden op werkdagen tussen 9.00 uur en 18.00 uur buiten de schoolvakanties.
11. Er worden geen materialen of machines op de weg geplaatst.
12. Elektriciteit wordt gebruikt vanaf de eigen staan- plaats.
13. Verpakkings- en restmaterialen, grond en be- planting worden door u afgevoerd en niet achter- gelaten bij de milieustraat van Grevelingenpolder.
14. De staanplaats en de wegen worden netjes achtergelaten.

VERKEER
15. Uw auto dient u op uw eigen staanplaats te parkeren of op het parkeerterrein buiten de slagboom. Het is verboden op de paden of wegen te parkeren of op een andere staanplaats.
16. Er worden geen auto’s van bezoekers na de slagboom toegelaten. Zij parkeren op het parkeer- terrein.
17. Het parkeren van boten, trailers, aanhangers en toercaravans op de parkeerplaats is alleen toe- gestaan na toestemming van de beheerder.
18. Op het terrein is een maximum snelheid van 5 km per uur toegestaan.
19. Vermijd het rijden met uw auto/motor op het terrein van Grevelingenpolder zo veel mogelijk.
20. Voetgangers hebben op terrein van Grevelingen- polder altijd voorrang, de auto is te gast.
21. Bij veelvuldige overtreding van voorgaande regels wordt uw toegangsregistratie geblokkeerd.

VEILIGHEID
22. U bent verplicht uw stacaravan te verzekeren, casco en aansprakelijkheid.
23. Eén keer in de drie jaar wordt uw stacaravan gekeurd op veiligheid. Als u stacaravan niet aan de veiligheidskeuring voldoet, kan dit een reden zijn om uw stacaravan af te sluiten van elektriciteit en of gas. Indien er geen herstellingen worden uitgevoerd, kan dit reden zijn tot verwijdering van de stacaravan van het park.
24. Toezichtcamera’s zijn niet toegestaan in de buiten- ruimte. Het is ook niet toegestaan om een toezicht- camera vanuit een stacaravan op de openbare ruimte te richten.
25. Drones zijn niet toegestaan op het terrein van Grevelingenpolder.
26. Barbecueën met houtskool of briketten is toege staan, maar houtvuur is niet toegestaan. Bij het gebruik van een barbecue dient een brandblusser of een emmer met water binnen handbereik te zijn.
27. Zonnepanelen zijn niet toegestaan.

AFVAL
28. Het huisvuil wordt niet opgehaald. Dit afval brengt u in afgesloten vuilniszakken naar onze milieustraat.
29. Wij vragen u om het huisvuil zoveel mogelijk te scheiden.
30. Het is verboden grof vuil naast de container te zetten. Bij overtreding worden hiervoor kosten in rekening gebracht.
31. Voor het afvoeren van grof vuil dient men contact op te nemen met de beheerder.

STAANPLAATS
32. Op uw staanplaats en onder uw stacaravan moet het schoon zijn. Het gras kort gemaaid, onkruid verwijderd en geen losse materialen onder of bij uw stacaravan of tuinhuisje.
33. Stacaravans moeten voldoen aan de eisen van deugdelijkheid, door de directie vast te stellen. Getimmerde aan- en/of uitbouwen, bij bouwsels, e.d. aan of bij stacaravans of tuinhuisjes zijn niet toegestaan. Tenthuisjes, schuttingen, vaste heiningen langs beplanting e.d. mogen niet bij- geplaatst worden. Uitneembare heiningen max. 1.80m hoog zijn toegestaan. Deze heiningen minimaal 50 cm vrij van beplanting houden. Beplanting, boompalen, e.d. dienen niet dieper dan 50 cm. in de grond te worden aangebracht.
34. Een staanplaats mag niet afgesloten worden van de weg.
35. Voor veranderingen op uw staanplaats heeft u vooraf toestemming nodig.
36. Olietanks, aggregaten, gasflessen, zonnepanelen, antennes en schotels zijn niet toegestaan.
37. Per staanplaats mag geplaatst worden maximaal 1 stacaravan en 1 tuinhuisje. Het tuinhuisje is uitsluitend via ons aan te schaffen.

TUINHUISJES
38. De houten tuinhuisjes op Grevelingenpolder zijn 3.00 x 3.50 en daarmee groter dan toegestaan door de gemeente Schouwen-Duiveland. Wij hebben voor deze bergingen een bouwvergunning. Van de uitvoering mag daarom niet worden af- geweken. Tuinhuisjes dienen uitsluitend voor opslag.

GROEN
39. In juni en in september snoeien wij de hagen die rondom de veldjes staan. De hagen moeten 50 cm vrij blijven zodat wij ruimte hebben om te snoeien. Zelf mag u aan deze hagen niet snoeien en ook niets veranderen. Ter bestrijding van ongedierte in de hagen hangen wij vogelhuisjes en zakjes met gaasvliegen op.
40. De grond onder de hagen dient u zelf onkruidvrij te houden.
41. In de winter wordt de strook bosbeplanting onder- aan de dijken onderhouden. Deze strook hoort niet bij de veldjes en er mag niets in geplant of opgeslagen worden.
42. Coniferen zijn brandgevaarlijk, deze mogen niet geplant worden. Woekerende plantensoorten, zoals klimop, zijn niet toegestaan.

GEBRUIK DOOR DERDEN EN COMMERCIËLE VERHUUR
43. Wij zijn van mening dat stacaravans bestemt voor commerciële verhuur niet thuis horen op Grevelingenpolder, omdat dit het karakter van het park verandert. Natuurlijk mogen familie en vrienden uw stacaravan gebruiken, maar commerciële ver- huur aan derden is niet toegestaan. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden, maar daarvoor gelden aanvullende voorwaarden en heeft u onze schriftelijke toestemming nodig.
44. Indien familie of vrienden in uw stacaravan ver blijven, stuurt u ons op voorhand een email met de namen, kenteken auto en de verblijfsperiode. Zo weten wij of iemand rechtmatig in uw stacaravan verblijft. Wij verwachten dat u er voor zorgt dat uw gasten bekend zijn met de gedragsregels en zich daar ook aan houden.

VERKOOP
45. Verkoop vindt alleen plaats bij toestemming van team Grevelingenpolder.
46. Het te koop aanbieden van diensten en/of goederen/kampeermiddelen in welke vorm dan ook is vanuit uw kampeermiddel of elders op het terrein niet toegestaan.
47. Bij verkoop van de stacaravan, dient de staan- plaats leeg te worden opgeleverd. Ook bestrating en beplanting moeten verwijderd worden. Van deze regel kan met toestemming van de directie worden afgeweken, mits de caravan niet ouder is dan 20 jaar.
48. Bij te koop aanbieden van een stacaravan dient gebruik gemaakt te worden van bemiddeling door team Grevelingenpolder. De vraagprijs wordt in onderling overleg vastgesteld.

ALGEMEEN
49. Honden zijn niet toegestaan . Katten en kleine huisdieren in een kooi zijn toegestaan indien zij op uw eigen staanplaats blijven.
50. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor brand, diefstal, of beschadiging van eigen- dommen van gasten of bezoekers van gasten,
alsmede ongevallen aan gasten of bezoekers overkomen.
51. Alle op het terrein aanwezige personen worden geacht op de hoogte te zijn van de geldende gedragsregels. Overtreding van deze regels kan verwijdering van deze personen van het terrein van Grevelingenpolder tot gevolg hebben.
52. Alcohol mag enkel op uw eigen staanplaats worden genuttigd en niet op de openbare gedeelten.
53. Bij voorvallen waarin het reglement niet voorziet beslist team Grevelingenpolder. Wij behouden ons het recht om van de regels af te wijken.